top of page

Privacy Policy KINOP Gastouderbureau

KINOP Gastouderbureau* hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KINOP Gastouderbureau houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
   

Als KINOP Gastouderbureau zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door KINOP Gastouderbureau verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KINOP Gastouderbureau de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Ouder, gastouder en nanny

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Geboortedatum;

 • Geboorteplaats

 • BSN;

 • Bankrekening;

 • Adres, postcode en woonplaats;

 • E-mail;

 • Telefoonnummer;

 • Geslacht;

 • Burgerlijke staat;

 • Beroep en opleiding.

 

Huisgen(o)t(en) en structureel aanwezigen op de opvanglocatie van de gastouder

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Geboortedatum;

 • BSN.

 

Minderjarig kind

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Geboortedatum;

 • BSN;

 • Geslacht;

 • Allergieën, medicijngebruik en of het kind gevaccineerd is.

 

Uw persoonsgegevens worden door KINOP Gastouderbureau opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
   

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door KINOP Gastouderbureau verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KINOP Gastouderbureau de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door KINOP Gastouderbureau opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.
   

Verwerking van persoonsgegevens van prospect of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect of geïnteresseerde worden door KINOP Gastouderbureau verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, bezoek website via Google en via Social media;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KINOP Gastouderbureau de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door KINOP Gastouderbureau opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect of geïnteresseerde.
   

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking maakt onze website gebruik van cookies. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen we dankzij cookies zien welke pagina’s worden bekeken, en kunnen we onze website hierdoor verbeteren.

Cookies worden op je computer opgeslagen en zijn op elk gewenst moment te verwijderen. Na het verwijderen van cookies is het mogelijk dat je jouw voorkeuren opnieuw zal moeten instellen of dat je steeds opnieuw moet inloggen. Cookies zijn geheel veilig, en slaan geen e-mailadressen of telefoonnummers op. 

Bij het eerste bezoek van www.kinop.nl kan je via de cookie layer aangeven of je cookies accepteert.

 

Uitleg over de gebruikte cookies op deze website

Wij vinden het belangrijk dat je weet welke cookies onze website gebruikt en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren functioneert.

Onze website gebruikt cookies voor:

 • het onthouden van informatie die je invult op de verschillende plekken, zodat je niet steeds al jouw gegevens opnieuw hoeft in te vullen;

 • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als je veel gegevens moet invullen;

 • het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, etc.;

 • het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven;

 • het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren;

 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;

 • het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren;

 • het mogelijk maken om te reageren op onze website.


Statistieken 
Om te bepalen welke onderdelen het meest interessant zijn voor onze bezoekers meten wij continu hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. De vastgelegde informatie herleiden wij niet naar personen en worden enkel voor statistisch inzicht door ons gebruikt.


De vastgelegde informatie wordt gebruikt voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s

 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s

 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt

 • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven

 • Het optimaliseren van de website

 

Ook houden wij het aantal bezoekers bij die vanuit onze Facebook advertentie op onze website terecht komt.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

 • Het verzorgen van de ICT faciliteiten

Ook wisselen wij persoonsgegevens tussen de ouder en gastouder/nanny uit zodat zij voor kennismaking contact met elkaar kunnen opnemen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger, waarvan sprake is bij akkoordverklaring van de Privacy Policy van KINOP Gastouderbureau. 

Bewaartermijn

KINOP Gastouderbureau bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens KINOP Gastouderbureau van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
   

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

KINOP Gastouderbureau
Oude Dukenburgseweg 22
6538NE Nijmegen
Tel: 024 378 93 48
Email: info@kinop.nl

*Met KINOP Gastouderbureau worden de volgende ondernemingen bedoelt; KINOP Nijmegen B.V., KINOP Haarlemmermeer en KINOP Boxtel.

bottom of page